Zápis

INFORMACE O ZÁPISECH DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 10

pro školní rok 2024/2025

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 se uskuteční 6. a 7.5. 2024 v 9-17 hod (pauza 11-13 hod).

Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a ostatních nutných dokladů:

1. prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (ne firemní datová schránka); ID školní datové schránky je j6ukxiv

2. elektronicky e-mailovou poštou na školní e-mail ms_dvouletky@volny.cz. Žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce

3. poštou: Mateřská škola, Dvouletky 601/8, Praha 10, 100 00

4. Osobním podáním v MŠ v době konání zápisu.

5. Vhozením v den zápisu do speciální schránky označené ZÁPIS a připravené u hlavních dveří do budovy v termínu.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. O tomto úkonu se domluvte s vedením školy.

K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání zákonní zástupci dále doloží tyto přílohy:

prostou kopii svého občanského průkazu,
prostou kopii rodného listu dítěte,
prostou kopii očkovacího průkazu dítěte ,
Vyplněný formulář „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ (včetně potvrzení pediatra o očkování)
Vyplněný formulář „Evidenční list dítěte“ (včetně potvrzení pediatra o očkování)
Potvrzení o očkování nemusí dokládat děti, které ve školním roce 2024/2025 budou plnit povinné předškolní vzdělávání (včetně dětí s OŠD)
Má-li ředitelka MŠ pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek MŠ, nebo si je 8. – 9.4. 2024 (15-16 hod) osobně vyzvednout v mateřské škole.

V případě nejasností či vysvětlení podrobností o zápisu doporučujeme rodičům, aby se v dostatečném předstihu informovali přímo u ředitelky MŠ.

Rodičům doporučujeme využít elektronický předzápis (na webu MŠ), který bude aktivní v době od 5.4. do 5.5.2024. Rodiče se „předzapíší“ do vybrané MŠ, vytisknou si žádost o přijetí, přiloží potřebné přílohy a odešlou do MŠ jedním ze způsobů uvedených výše.

Rodiče následně obdrží od ředitelky MŠ registrační číslo/kód dítěte, pod kterým budou zveřejněny výsledky zápisu.

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ve správním řízení ředitelka MŠ a vydá o tom písemné rozhodnutí.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách konkrétní MŠ pod registračním číslem či kódem dítěte a u vstupu do konkrétní MŠ.

V případě, že zákonní zástupci žádali o přijetí svého dítěte duplicitně i do druhé MŠ a do obou MŠ je dítě přijato, přijde zákonný zástupce dítěte vyplnit Oznámení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro jinou MŠ pro školní rok 2024/2025 („zápisový lístek pro předškolní vzdělávání“) do té školy, kterou si pro vzdělávání svého dítěte vybere. Předběžný seznam přijatých dětí bude zveřejněn dne 14. 5. 2024, odevzdání zápisových lístků proběhne 15. – 16. 5. 2024 v 10:00 – 11:00 hod.; 13:00 – 14:00 hod. Konečný seznam přijatých dětí bude vyvěšen dne 23. 5. 2024 a odevzdání podepsaných zápisových lístků bude probíhat 27. 5. – 28. 5. 2024 v 10:00-13:00 hod.

Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno jeho zákonným zástupcům prostřednictvím pošty nebo soukromé datové schránky.

Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií zveřejněných na webových stránkách školy

Dle § 34 odst. 1) školského zákona č. 561/2004 Sb., budou do MŠ přednostně přijímány děti od tří let věku ze školského obvodu městské části Praha 10. Pro dítě, které před začátkem školního roku dovršilo 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

Dne 10. 5. 2024 v 9:00-10:00 hod. bude umožněno nahlížení do spisu u ředitelky MŠ.

Dovolujeme si apelovat na zákonné zástupce dětí, aby omezili duplicitní podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání .

Mgr. Jana Bezděková

ředitelka školy

Elektronický předzápis

Informace ZDE : Elektronický předzápis 2024

 

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy

můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:

www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a

předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na

informační stránku naší MŠ:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p10-dvouletky

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk

vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem.

Děkuji
Jana Bezděková

Elektronický předzápis

Informace ZDE : Elektronický předzápis 2024

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy

můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:

www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a

předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na

informační stránku naší MŠ:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p10-dvouletky

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk

vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem.

Děkuji
Jana Bezděková

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v roce 2023/2024

Seznam přijatých dětí

Mateřská škola, Praha 10, Dvouletky 601/8,
příspěvková organizace

Školní rok 2024/2025

Seznam přijatých dětí ZDE 

Desatero pro rodiče nastupujících dětí do mateřské školy

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.

2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.

3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.

4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.

5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.

6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáka, hračku, šátek).

7. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.

8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.

9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě – pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.

10. Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte – s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, dítě může jít jen na dvě hodiny apod.