Konkursní řízení MŠ Štěchovická

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace
Mateřská škola, Praha 10, Štěchovická 1981/4, příspěvková
organizace,
se sídlem Praha 10, Štěchovická 1981/4,
IČO: 70 92 42 79
MČ Praha 10 vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění
pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Mateřská
škola, Praha 10, Štěchovická 1981/4, příspěvková organizace.
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 8. 2024.
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:
 plná způsobilost k právním úkonům
 odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 minimálně tříletá praxe dle § 5 odst. 1 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 bezúhonnost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 zdravotní způsobilost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 znalost českého jazyka dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Od uchazeče očekáváme:
 základní znalost problematiky řízení školy, školských, pracovně právních a souvisejících
předpisů, orientaci v ekonomice příspěvkové organizace, odborné manažerské i organizační
schopnosti a dovednosti
 ochotu a připravenost k dalšímu osobnímu i profesnímu rozvoji v rámci dalšího vzdělávání
zejména v oblasti kvality vzdělávání.
Obsahové náležitosti přihlášky:
 identifikační údaje uchazeče (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého
bydliště, státní příslušnost, korespondenční adresa, ID datové schránky, číslo OP)
 popis pozice, na kterou se uchazeč hlásí
 datum zpracování a vlastnoruční podpis uchazeče.
K přihlášce přiložte:
 úředně ověřené kopie dokladů o odpovídajícím dosaženém vzdělání (v případě diplomu včetně
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku diplomu), příp. doklady o dalším
vzdělávání (kopie není třeba úředně ověřovat)
 doklady k prokázání praxe dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vč. uvedení funkčního
zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů) a o dosavadním průběhu
zaměstnání – doklad o započitatelné praxi potvrzené posledním zaměstnavatelem
 strukturovaný životopis s datem zpracování a podpisem uchazeče
 vizi a koncepci dalšího rozvoje Mateřské školy, Praha 10, Štěchovická 1981/4, příspěvková
organizace (v rozsahu max. 4 normostrany)
 výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 a § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb.,
kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a
organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky,
ve znění pozdějších předpisů,
 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele mateřské školy (ne starší
než 2 měsíce).
Lhůta pro podání přihlášky:
Přihláška s uvedenými doklady v uzavřené obálce s přesným označením „Konkursní řízení MŠ
Štěchovická“ a „neotvírat“ musí být doručena nejpozději do 26. 4. 2024 do 12 hodin do podatelny
ÚMČ Praha 10, na adresu Odbor školství, ÚMČ Praha 10, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10.
Do konkursního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady a vlastnoručním
podpisem uchazeče.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.
Kontakt: Odbor školství ÚMČ Praha 10, Mgr. Klára Válková, referent pro mateřské školy,
tel. 267 093 486, e-mail: klara.valkova@praha10.cz.
Schváleno usnesením Rady MČ Praha 10 č. 0167/RMČ/2024 ze dne 21. 3. 2024.

Podrobnější informace naleznete zde